Các Tài xế, nhà xe, chủ phương tiện cơ giới, cần chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATGT, nêu cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia bảo đảm trật tự ATGT đồng thời là tuyên truyền viên tốt nhất tới gia đình, bạn bè và cộng đồng dân cư về ATGT. #antoangiaothong #atgt tham gia với nhiều hoạt động như phổ biến về Luật Giao thông, Pháp lệnh về ATGT, văn hóa tham gia giao thông, kỹ năng điều khiển mô tô an toàn.